صفحات Doorway

Doorway ها، سایت ها و یا صفحاتی هستند که با هدف کسب رنک بالا برای تعدادی کلمات کلیدی مشخص ایجاد شده اند. این صفحات یا سایت ها برای کاربران مضر هستند زیرا آنها می توانند کاربران را به صفحات مشابه متعدد در SERP هدایت کنند و در نهایت همه آنها کاربر را به یک مقصد … ادامه خواندن صفحات Doorway